P6024
《卷四逸文卷首》日本後紀卷第四 逸文〈起延暦十四年八月、盡同十五年六月。〉
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月丁卯【三】》○八月丁卯。幸大堰。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月己巳【五】》○己巳。遊獵於栢原野。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月辛未【七】》○辛未。陸奥鎮守將軍百濟王俊哲卒。
《卷四逸文(『類聚國史』八七斷例)延暦十四年(七九五)八月甲戌【十】》○甲戌。刑部省言。斷決囚徒、令有正文。順時粛殺、不合虧違。今検前例、或過秋分節、延入立春。或軽罪之徒、禁經歳月、既乖法式、都無准的。伏請、依令條、流罪者不待且斷、其死刑者、亦待秋分年終斷奏。許之。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月己卯【十五】》○己卯。廃近江國相坂〓。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月庚辰【十六】》○庚辰。遊獵於大原野。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月壬午【十八】》○壬午。幸北野。』越中國高瀬神、雄神、二上神、叙從五位上。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月癸未【十九】》○癸未、幸朝堂院、觀匠作。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月丙戌【廿二】》○丙戌、遊獵於栢原野。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月壬辰【廿八】》○壬辰、遊獵於日野。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊宴)延暦十四年(七九五)八月癸巳【廿九】》○癸巳。曲宴。賜五位已上綿有差。
《卷四逸文(『類聚國史』三伊勢大神・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月甲午【卅】》○甲午。大祓宮中及左右京・畿内・近江・伊賀・伊勢等國、爲奉伊勢大神宮装束物也。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)八月甲午【卅】》○停遣巡察使。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)九月戊戌【四】》○九月戊戌。幸東院。
《卷四逸文(『類聚國史』一八〇諸寺・一八二寺田地『日本紀略』)延暦十四年(七九五)九月己酉【十五】》○己酉。詔曰。眞教有屬、隆其業者人王。P6025法相無辺、闡其要者佛子。朕位膺四大、情存億兆。導徳齊禮、雖遵有國之規、妙果勝因、思弘無上之道。是以、披山水名区、草創禪院。盡土木妙製、装錺伽藍。名曰梵釋寺。仍置清行禪師十人、三綱在其中。施近江國水田一百町・下総國食封五十戸・越前國五十戸、以充修理・供養之費。所冀還經馳驟、永流正法、時変陵谷、恒崇仁祠、以茲良因、普爲一切、上奉七廟、臨寶界而増尊、下覃萬邦、登寿域而洽慶。皇基永固、卜年無窮。本枝克隆、中外載逸。綿該幽顕、傍及懷生、望慈雲而出迷途、仰惠日而趣覚路。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)九月乙卯【廿一】》○乙卯。以肥後國爲大國。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)九月丙申【廿二】》○丙申。遊獵於登勒野。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)九月壬戌【廿八】》○壬戌、太白昼見。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十月甲子朔》○冬十月甲子朔。遊獵於紫野。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十月己卯【十六】》○己卯。幸交野、以右大臣藤原繼繩別業、爲行宮。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十月乙酉【廿二】》○乙酉、是日、車駕還宮。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十月辛卯【廿八】》○辛卯、遊獵於栗栖野。近衞將監從五位下住吉朝臣綱主授從五位上。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十月癸巳【卅】》○癸巳。縫殿助板茂連浜主、式部少輔和氣朝臣廣世、有勅、特令兩人帶剣。
《卷四逸文(『類聚國史』一九三渤海・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十一月丙申【三】》○十一月丙申。出羽國言。渤海國使呂定琳等六十八人、漂着夷地志理波村。因被劫略、人物散亡。勅。宜遷越後國、依例供給。
《卷四逸文(『寛平二年三月記』)延暦十四年(七九五)十一月戊申【十五】》戊申、勅、「藥師寺奴婢放賤從良之輩、請朝臣、宿禰、臣・連等姓、宜一切禁止、並作部字。
《卷四逸文(『類聚國史』一八二施入物)延暦十四年(七九五)十一月乙卯【廿二】》○乙卯、公卿P6026奏。諸國擧七大寺稻、施入以來、經代懸遠。毎年出擧、其利極多。誠可隨代盛衰、稍有沿革。而猶執昔時之全數、擧今日之耗民。國司由其、有煩於徴納、百姓爲此、無堪於酬償。喪業破家、寔繁有輩。夫衆生一子、恩愛爲先。徴責如此、豈稱父母。伏望。取寺家所在見僧、支度年中雜用、省出擧之數、息百姓之愁。待其豐給、更復前例。許之。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十一月戊午【廿五】》○戊午。遊獵于大原野。
《卷四逸文(『類聚國史』三二巡幸・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月甲子【一】》○十二月甲子。巡幸宮中。
《卷四逸文(『類聚國史』一八七度者)延暦十四年(七九五)十二月丁卯【四】》○丁卯。賜從四位下多治比眞人大刀自度七人。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月丙子【十三】》○丙子。聽參議已上着玉帶。
《卷四逸文(『類聚國史』一九國造)延暦十四年(七九五)十二月戊寅【十五】》○戊寅。武藏國足立郡大領外從五位下武藏宿禰弟総爲國造。
《卷四逸文(『類聚國史』三二巡幸・『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月辛巳【十八】》○辛巳、巡幸宮中。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月壬午【十八】》○壬午、免流人、令入京。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月癸未【廿】》○癸未。佐渡權守吉備朝臣泉、移備中國。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月乙酉【廿二】》○乙酉。配淡路國不破内親王、移和泉國。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十四年(七九五)十二月己丑【廿四】》○己丑。逃軍諸國軍士三百四十人、特宥死罪、配陸奥國、永爲柵戸。
《卷四逸文(『類聚國史』七一朝賀・一六五雀、雉『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月甲午朔》延暦十五年春正月甲午朔。皇帝御大極殿、受朝賀。石見國獻白雀。長門國獻白雉。宴侍臣於前殿賜被。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊宴)延暦十五年(七九六)正月乙未【三】》○乙未。曲宴。賜五位以上物有差。
《卷四逸文(『類聚國史』七一七日節會)延暦十五年(七九六)正月庚子【七】》○庚子。宴五位已上。賜束帛有差。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月庚子【七】》〈授位。〉又紀梶長爲參議。P6027
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月癸卯【十】》○癸卯。令伊豫親王帶剣。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵)(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月甲辰【十一】》○甲辰。遊獵于芹川野。
《卷四逸文(『類聚國史』七二踏歌)延暦十五年(七九六)正月己酉【十六】》○己酉。宴五位以上、賜物有差。
《卷四逸文(『類聚國史』七二射禮・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月庚戌【十七】》○庚戌。觀射。
《卷四逸文(『類聚國史』七二射禮)延暦十五年(七九六)正月辛亥【十八】》○辛亥、大射。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月癸丑【廿】》○癸丑。遊獵於登勒野。賜四位以上衣、五位帖綿。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月壬子【十九】》○壬子。任官。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月戊午【廿五】》○戊午。任官。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)正月辛酉【廿八】》○辛酉。遊獵於水生野。賜五位已上被衣。
《卷四逸文(『類聚國史』七五曲宴)延暦十五年(七九六)二月癸亥朔》○二月癸亥朔。宴侍臣。賜物有差。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)二月庚午【八】》○庚午。〈叙位〉。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)二月甲戌【十二】》○甲戌。幸紫野。
《卷四逸文(『類聚國史』四斎宮。)延暦十五年(七九六)二月乙亥【十三】》○乙亥。斎内親王欲歸京。造頓宮於大和國。
《卷四逸文(『類聚國史』四斎宮)延暦十五年(七九六)二月丁丑【十五】》○丁丑。遣使奉幣於伊勢大神宮。以斎内親王退也。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)二月丁亥【廿五】》○丁亥。勅、南海道驛路迥遠、使令難通。因廃舊路通新道。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月壬辰朔》○三月壬辰朔。任官
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊獵・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月癸巳【二】》○癸巳。遊獵于日野。
《卷四逸文(『類聚國史』七三三月三日)延暦十五年(七九六)三月甲午【三】》○甲午。宴侍臣。賜禄有差。
《卷四逸文(『類聚國史』四斎宮『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月丙申【五】》○丙申。遣從五位上守左少辨兼左兵衞佐橘朝臣入居等、迎斎内親王。)
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月丙申【五】》始賜主計・主税二寮印也。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月庚子【九】》○庚子。唐人賜姓。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月丁未【十六】》○丁未。任官。
《卷四逸文(『類聚國史』七九選擧・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月庚戌【十九】》○庚戌。令諸國擧武藝秀衆者。
《卷四逸文(『類聚國史』一〇雜祭・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月庚戌【十九】》勅。禁祭北辰、朝制已久。而所司侮慢、不事禁止。今京畿内吏民、毎至春秋□月、棄職忘業、相集其場、男女混〓、事難潔清。□□□祐、反招其殃。自今以後、殊加禁斷。若不獲已、毎人異日、莫令會集。若乖此制、法師者送名綱所、俗人者處違勅罪。P6028
《卷四逸文(『類聚國史』三二巡幸・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)三月乙卯【廿五】》○乙卯。巡覽朝堂及諸院、御近東院、宴飮終日、侍臣及諸衞等、賜物有差。
《卷四逸文(『類聚國史』三二遊宴・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月丙寅【五】》○四月丙寅。曲宴□庭。酒酣、上乃歌曰。@氣左能阿沙氣、奈呼登以非都留、保登々擬須、伊萬毛奈可奴加、比登能綺久倍久 今朝(けさ)の明(あさ)け 名(な)ごと言(い)ひつる 杜鵑(ほととぎす) 今(いま)も鳴(な)かぬか 人(ひと)の聞(き)くべく K005。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月庚午【九】》○庚午。有鳥五六、飛過大学寮。其一落寮南門。其形如鵜、毛似鼠、背有斑毛。人不知其名也。
《卷四逸文(『類聚國史』三二巡幸・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月辛未【十】》○辛未。巡幸京中。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月乙亥【十四】》○乙亥。右大舎人白鳥村主、得白青於井中獻之。任肥前史生。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月丙子【十五】》○丙子。雹。
《卷四逸文(『類聚國史』一九三渤海・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)四月戊子【廿七】》○戊子。渤海國遣使獻方物。其王啓曰。袁緒已具別啓。伏惟、天皇陛下、動止萬福、寝膳勝常、嵩琳視息荀延。奄及祥制、官僚感義、奪志抑情、起續洪基、祇統先烈。朝維依舊、封域如初、顧自思惟、實荷顧眷、而滄溟括地、波浪漫天、奉膳無由、徒増傾仰。謹差匡諌大夫工部郎中呂定琳等、濟海起居、兼修舊好。其少土物、具在別状。荒迷不次。又告喪啓曰。上天降禍、祖大行大王、以大興五十七年三月四日薨背。善隣之義、必問吉凶。限以送滄溟、所以緩告、嵩琳無状招禍,不自滅亡。不孝罪咎、酷罸罹苦。謹状〓奉啓、荒迷不次。孤孫大嵩琳頓首。又傳奉在唐学問僧永忠等所附書。』渤海國者、高麗之故地也。天命P6029開別天皇七年、高麗王高氏、爲唐所滅也。後以天之眞宗豐祖父天皇二年、大祚栄始建渤海國、和銅六年、受唐冊立其國。延袤二千里、無州県館驛、處々有村里。皆靺鞨部落。其百姓者、靺鞨多、土人少。皆以土人爲村長。大村曰都督、次曰刺史。其下百姓皆曰首領。土地極寒、不宜水田。俗頗知書。自高氏以來、朝貢不絶。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)五月甲午【四】》○五月甲午。遣吉備魚主於山陽道諸國、索捕賊。
《卷四逸文(『類聚國史』七三五月五日・『日本紀略』)延暦十五年(七九六)五月乙未【五】》○乙未。於馬埒殿、觀騎射。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)五月壬寅【十二】》○壬寅。大雨、洪水。
《卷四逸文(『類聚國史』一九三渤海『日本紀略』)延暦十五年(七九六)五月丁未【十七】》○丁未。渤海國使呂定琳等歸蕃。遣正六位上行上野介御長眞人廣岳、正六位上行式部大録桑原公秋成等押送。仍賜其王璽書曰。天皇敬問渤海國王。朕運承下武、業膺守天。徳澤攸覃、既有洽於同軌、風聲所暢、庶無隔於殊方。王新纉先基、肇臨舊服、慕徽猷於上國、輸禮信於闕廷。眷言款誠、載深慶慰。而有司執奏。勝寶以前、數度之啓、頗存体制、詞義可觀。今検定琳所上之啓、首尾不慥、既違舊義者。朕以、脩聘之道、禮敬爲先。苟乖於斯、何須來往。但定琳等、漂着辺夷、悉被刧掠、僅存性命。言念艱苦、有憫于懷。仍加優賞、存撫發遣。又先王不愍、無終遐寿。聞之〓然、情不能止。今P6030依定琳等歸次、特寄絹廿疋、〓[糸+施の旁]廿疋、糸一百〓[糸+句]、綿二百屯。以充遠信。至宜領之。夏熱、王及首領・百姓、平安好。略此遣書、一二無委。又附定琳、賜太政官書於在唐僧永忠等曰。云々。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)五月丁未【十七】》今因定琳等還、賜沙金少三百兩、以充永忠等。」
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)六月庚申朔》○六月庚申朔。任官。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)六月壬戌【三】》○壬戌。木工大充上道廣成、授外從五位下。褒採備前國銀之功也。」肥前國獻白雀。
《卷四逸文(『類聚國史』七七箏)延暦十五年(七九六)六月丙寅【七】》○丙寅。正六位上尋來津公關麻呂、授外從五位外。關麻呂善彈箏、亦解造方磐。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)六月戊辰【九】》○戊辰。任官。
《卷四逸文(『日本紀略』)延暦十五年(七九六)六月乙亥【十六】》○乙亥、幸葛野川
《卷四逸文(『類聚國史』一八七度者)延暦十五年(七九六)六月戊子【廿九】》○戊子。賜故右兵衞督從四位上紀朝臣木津雄度二人。